Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV NÝDEK

Domov Nýdek získal certifikát odborného pracoviště

Domov Nýdek je odborně připraven poskytnout klientům a jejich rodinným příslušníkům podporu a pomoc při zvládání náročné životní fáze. Po absolvování ročního intenzivního školení, zaměřeného na paliativní péči o seniory, získalo zařízení certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“, který klientům garantuje poskytování vyššího standardu péče klienta v terminálním stádiu života.

Paliativní péče je přístup zaměřený na zvyšování kvality života pacientů/klientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci a vyrovnávají se s konečnou fází života svého či blízkého. Cílem je komplexní řešení bolesti a dalších příznaků nemoci – včetně psychických, sociálních a spirituálních obtíží, které mohou klienta a jeho blízké tížit. Fakticky se jedná o důstojné provázení osob v této náročné životní etapě, přičemž rozhodujícím faktorem je kvalita života.

Personál Domova Nýdek absolvoval v rámci dotace poskytnuté Nadací ČEZ deset akreditovaných kurzů na různá témata, související s paliativní péčí, jež byly završeny odbornou stáží v hospici, za což obdržel cenný certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“. V náročných chvílích tak personál dokáže chytit za ruku, pohladit, podpořit, tišit bolesti i trápení, a to maximálně citlivě a profesionálně. Rovněž klientům zajišťujeme řízenou vyváženou výživu ve spolupráci s nutričními terapeuty.

Úkony jsou pod pravidelnou kontrolou odborníků (supervizorů a týmu profesionálů). Cílem Domova Nýdek je neustálá práce na kvalitě sociální služby a všestranné spokojenosti jak uživatelů, tak jejich rodin. Zařízení vhodnou formou také pracuje na podpoře o pečující personál, s vědomím náročnosti a specializace jimi vykonávané práce. Své odborné vzdělávání pracoviště stále doplňuje, současná platnost certifikátu je do května 2026.

Bezpečí klientů i zaměstnanců v Domově Nýdek střeží nově kamerový systém.

Pro Domov Nýdek, který je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, je bezpečí klientů i pracovníků prioritou. Proto byl v roce 2022 vypracován projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti v Domově Nýdek – kamerový systém“. Tento projekt významnou částkou podpořil Moravskoslezský kraj z „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“.

                       

V rámci projektu MSK byl v budově Domova Nýdek nainstalován kamerový systém se záznamem, jako významný bezpečnostní prvek. Kamery monitorují především všechny vstupy do budovy a také společné exponované prostory uvnitř budovy, jako jsou vestibuly a prostory u výtahů. Celkem se jedná o 12 kamer se záznamem. Současně jsme v březnu 2023 ze svých prostředků, resp. z darů, ve vestibulu u hlavního vstupu do budovy vybudovali recepci, kde se právě ovládací prvky nového kamerového systému vč. nahrávacího zařízení nacházejí. Díky celé této investici došlo k významnému zkvalitnění poskytované sociální služby. Informace
o kamerovém systému jsou umístěny na všech vstupech do budovy i uvnitř, dle platné legislativy. Touto instalací je podpořeno 54 uživatelů sociální služby domov pro seniory poskytované v Domově Nýdek. Naši klienti i personál se tak mohou cítit bezpečněji, očekáváme i eliminaci negativních jevů.

 

Zvířecí návštěvy v Domově Nýdek

V letošním roce 2022 se nám podařilo získat nadační příspěvek z veřejné sbírky Ježíškova vnoučata č. 216/21 na plné pokrytí financování Canisterapie během roku 2022 v Domově Nýdek vč. nákupu pamlsků pro psa.

Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu umožní realizaci pravidelných zvířecích návštěv fenky labradorského retrívra Vanillky, která svou přítomností potěší mnoho seniorů v třineckém Domově Nýdek na Hluchové.

Fenka Vanillka k nám do zařízení docházela i v předešlých letech, letos si však díky financování NF ČR můžeme dovolit tyto návštěvy výrazně zintenzivnit.

Naši klienti se vždy na návštěvu pejska velice těší, mohou se s ním pomazlit, pohladit, vyzkoušet ho z jeho dovedností. Návštěvy probíhají individuálně i skupinově, někdy i za přítomnosti příbuzných našich klientů.

Věříme, že i letošní návštěvy naše seniory povzbudí, zlepší jim náladu a přispějí tak k jejich psychické i fyzické kondici.

 

DOMOV Nýdek – základní informace:

Poslání:

Posláním sociální služby domov pro seniory, poskytované v Domově Nýdek, je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních služeb. Vytváříme zde podmínky pro naplňování potřeb a přání uživatelů a respektujeme jejich jedinečnost.

Cíle poskytovaných služeb:

 • důstojné dožití,
 • udržení samostatnosti a soběstačnosti.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby ve věku od 60 let se sníženou soběstačností, které zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a věku vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním – jednání se zájemcem je odloženo do doby vyléčení a doložení lékařské zprávy o bezinfekčnosti.
 • Osoby v akutní fázi drogové závislosti a v akutní fázi závislosti na jiných omamných látkách, s výjimkou kouření – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi alkoholové závislosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí.
 • Osoby s absolutní slepotou, které jsou zároveň mobilní a osoby neslyšící.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Respektování individuálních potřeb, přání a volby uživatelů.
 • Dodržování individuálního přístupu.
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli.

Základní činnosti:

Domovy pro seniory poskytují následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování se poskytuje v jednolůžkových a ve dvoulůžkových pokojích,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zajišťuje minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  4. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. volnočasové a zájmové aktivity,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby, které poskytujeme:

 • volnočasové aktivity v Kutilce,
 • půjčování knih, denního tisku, časopisů

 

NÁVAZNÉ SLUŽBY:

 • kadeřnictví,
 • prodej textilu a smíšeného zboží,
 • muzikoterapie, canisterapie,
 • bohoslužby,
 • pedikúra
 • pojízdná prodejna s potravinami
 • prodejní automaty s cukrovinkami, nápoji a kávou
 • pravidelné návštěvy dobrovolníků z dobrovolnického centra ADRA

Kapacita:

54 lůžek.

Kontakt

Vedoucí Domova Nýdek:

Mgr. Jarmila Boháčová

Tel.: 558 555 211, 739 205 102
e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS.
Bc. Urszula Lisztwanová, DiS.

Tel.: 558 555 214, 733 139 689
e-mail: katerina.szarzecova@ssmt.cz