Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV NÝDEK

Poslání:

Posláním služby domovy pro seniory poskytované v Domově Nýdek je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních služeb. Vytváříme zde podmínky pro naplňování potřeb a přání uživatelů a respektujeme jejich jedinečnost.

Cíle poskytovaných služeb:

 • důstojné dožití,
 • udržení samostatnosti a soběstačnosti.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby ve věku od 60 let se sníženou soběstačností, které zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a věku vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním – jednání se zájemcem je odloženo do doby vyléčení a doložení lékařské zprávy o bezinfekčnosti.
 • Osoby v akutní fázi drogové závislosti a v akutní fázi závislosti na jiných omamných látkách, s výjimkou kouření – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi alkoholové závislosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí.
 • Osoby s absolutní slepotou, které jsou zároveň mobilní a osoby neslyšící.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Respektování lidské důstojnosti.
 • Respektování individuálních potřeb, přání a volby uživatelů.
 • Dodržování individuálního přístupu.
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli.

Základní činnosti:

Domovy pro seniory poskytují následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování se poskytuje v jednolůžkových a ve dvoulůžkových pokojích,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zajišťuje minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně,
 2. uživatelé mají možnost 2x týdně výběru ze 2 hlavních jídel na základě předem zveřejněného jídelního lístku.
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  4. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. volnočasové a zájmové aktivity,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další služby, které poskytujeme:

 • volnočasové aktivity v Kutilce,
 • půjčování knih, denního tisku, časopisů

 

NÁVAZNÉ SLUŽBY:

 • kadeřnictví,
 • prodej textilu a smíšeného zboží,
 • muzikoterapie, canisterapie,
 • bohoslužby,
 • pedikúra
 • pojízdná prodejna s potravinami
 • prodejní automaty s cukrovinkami, nápoji a kávou
 • pravidelné návštěvy dobrovolníků z dobrovolnického centra ADRA

Kapacita:

52 lůžek.

Kontakt

Vedoucí Domova Nýdek:

Mgr. Jarmila Boháčová

Tel.: 558 555 211, 739 205 102
e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS.

Tel.: 558 555 214, 733 139 689
e-mail: katerina.szarzecova@ssmt.cz