Přepnout na verzi pro seniory

Omezení návštěv

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 ke dni 12.4.2021

Ministerstvo zdravotnictví u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě omezuje návštěvy uživatelů.

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem.

Tento požadavek se nevztahuje na osoby:

 1. absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 2. mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
 3. v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Pokyny pro návštěvy při dodržení výše uvedených podmínek:

 • Návštěvy jsou povoleny v Domově Sosna od 10:00 do 12:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod., v Domově Nýdek od 14:00 do 17:00 hod.
 • Návštěvy jsou povoleny v maximálním počtu 2 osoby na jednoho uživatele 1 x denně. Nedoporučujeme návštěvy s dětmi do 10 let.
 • Maximální doba návštěvy je stanovena na 1 hodinu.
 • Všem příchozím návštěvám bude změřená teplota bezdotykovým teploměrem pracovníkem naší organizace. Při teplotě 37,5 °C a výše, nebude návštěva vpuštěna na oddělení a bude zdvořile odeslána pryč z domova.
 • Návštěva, v případě výše uvedených výjimek, vyplní ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.
 • Potvrzení lékaře o provedení testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či testu PCR, s negativním výsledkem, či potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 nebo vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, předloží návštěva při vstupu do zařízení pracovníkovi pověřenému měřením tělesné teploty a převzetím Čestného prohlášení.
 • Návštěvy v COVID zónách (prostory s nakaženými uživateli) jsou zakázány.
 • Vstup a odchod návštěvy bude umožněn pouze hlavním vchodem.
 • Návštěvy mají povinnost dezinfikovat si ruce při vstupu do těchto budov.
 • Návštěvy je nutno domluvit telefonicky předem, u sociální pracovnice či personálu na kontaktech:

V pracovních dnech

Domov Sosna:

 • Domovy pro seniory, tel. 558 993 728, mobil 739 205 109
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 558 993 727, mobil 734 578 911

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory, tel. 558 555 214

O víkendech

Domov Sosna:

 • Domovy pro seniory, tel. 732 537 134
 • Domovy se zvláštním režimem, tel. 2. oddělení: 732 538 069, 3. oddělení: 732 492 087

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory, tel. 730 895 292

Prosím, sledujte tyto informace – budou v případě potřeby dle vývoje situace aktualizovány.

Zrušení zákazu vycházení

Usnesením vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 296

Vláda nařizuje s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

 1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 2. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 3. Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Návštěvní místnost

Možnost využití bez prokázání negativního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, či negativního testu PCR.

Vážené rodiny a přátelé uživatelů pobytových sociálních služeb v Domově Sosna. Jelikož je situace s návštěvami stále velice špatná, zřídili jsme v Domově Sosna od 27.11.2020 návštěvní místnost, kde se můžete se svými maminkami, tatínky a přáteli alespoň vidět a povykládat. Místnost je vybavena prosklenou přepážkou zamezující fyzický kontakt a nachází se hned u hlavního vchodu do budovy Domova Sosna.

Zároveň prosíme o dodržení maximální délky návštěvy 30 minut z důvodu předpokládaného velkého zájmu.

Prosím, pochopte, že se jedná o nouzové řešení a snahu umožnit kontakty v rodinách alespoň v této formě. Bohužel k fyzickému kontaktu nesmí, dle nařízení státu, dojít.

Zároveň prosíme o dodržování maximálních hygienických opatření. Mějte prosím na paměti, že senioři, v oblasti pandemie, jsou nejrizikovější skupinou.

Návštěvy si prosím domlouvejte na telefonických kontaktech uvedených výše.

     

 

 

Poděkování

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, děkují za pomoc při zabezpečení chodu naší organizace v této složité době a za materiální a systematickou pomoc při preventivních opatřeních pro případ zasažení koronavirem (COVID -19). Výčet všech, jímž poděkování náleží, naleznete v sekci těchto webových stránek – SPOLUPRACUJEME, NAŠI DÁRCI

 

Videohovory

Vážení blízcí našich uživatelů,

dovolujeme si Vás informovat, že po dobu zákazu návštěv máte možnost se telefonicky prostřednictvím videohovoru spojit se svým blízkým. Pro uskutečnění videohovoru můžete využít aplikaci: WhatsApp. Před spojením videohovoru kontaktujte prosím naše pracovnice na níže uvedených číslech.

Domov Sosna:

 • Domovy se zvláštním režimem: tel.
  • 2. oddělení (1. patro) 732 538 069, tablet +420 775 891 179
  • 3. oddělení (2. patro) 732 492 087, tablet +420 775 891 183
 • Domovy pro seniory: tel. 732 537 134, tablet +420 775 891 378

Domov Nýdek:

 • Domovy pro seniory: tel. 733 139 689, tablet +420 775 891 379, tablet +420 775 891 380

 

Informace subjektu údajů o zpracování osobních údajů

 

Jídelníčky Domov Sosna, Domov Nýdek, Pečovatelská služba

Vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeut Domova Sosna: Martin Puczok, DiS.,
tel.: 558 993 716

Jídelní lístek Domov Sosna 03.05.2021 – 09.05.2021

Jídelní lístek Domov Sosna 10.05.2021 – 16.05.2021

Jídelní lístek Domov Sosna 17.05.2021 – 23.05.2021

 

Vedoucí stravovacího provozu Domova Nýdek: Dana Velímová
tel.: 558 555 213 – kancelář, 558 555 216 – kuchyň

Jídelní lístek Domov Nýdek 03.05.2021 – 09.05.2021

Jídelní lístek Domov Nýdek 10.05.2021 – 16.05.2021

Jídelní lístek Domov Nýdek 17.05.2021 – 23.05.2021

 

 

Vedoucí stravovacího provozu Pečovatelské služby: Alena Kružolková, tel.: 558 555 911

Nasmlouvání a rozvoz obědů: vedoucí Pečovatelské služby, Mgr. Kateřina Michálková, tel.: 558 993 755

Jídelní lístek Pečovatelská služba – květen 2021

Seznam alergenů (Jídelníček Pečovatelská služba)