Přepnout na verzi pro seniory

PROJEKTY EU

EU Ministerstvo pro místní rozvoj

Nákup vozidel pro SSMT

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly dotaci na projekt „Nákup vozidel pro SSMT“ ve výši 2 301 322,50  z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Identifikační číslo EIS: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016958.

 

Cílem projektu je pořízení vybavení, které podpoří kvalitní poskytování terénních sociálních služeb a práci s cílovými skupinami tak, aby mohly lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19 a přispěly k inkluzi klientů sociálních služeb. Cíle projektu bude dosaženo pořízením 3 automobilů (plně elektrických vozidel) pro pečovatelskou službu, čímž dojde k zajištění, resp. udržení stávající kapacity a zlepšení kvality poskytování této služby.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Realizace projektu – rok 2022.

Modernizace

Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly dotaci na projekt „Modernizace vybavení Domovů pro seniory SSMT“ ve výši 1,096 mil Kč z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen ROP Moravskoslezsko).

 

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v domovech pro seniory prostřednictvím rozšíření a modernizace vybavení sloužícího bezprostředně k poskytování těchto služeb.

 

Modernizace vybavení se zaměřuje na nejpotřebnější vybavení ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb:

  • elektrické polohovací postele pro Domov Nýdek: důvodem je plné vybavení Domova Nýdek moderními postelemi, včetně vybavení nově vznikajících kapacit
  • elektrický zvedák pro seniory pro Domov  Sosna: důvodem je zkvalitnění péče o imobilní uživatele, kde domov v současnosti zvedákem  nedisponuje. Těžce imobilní uživatelé se tak budou moci ve větší míře účastnit společenských akcí, akcí Centra volného času apod.
  • doplnění kompenzačních pomůcek pro zlepšení pohybu: současné vybavení je zastaralé a kapacitně nedostačující
  • pomůcky pro osobní hygienu: zvýšení kvality péče v rámci osobní hygieny.

 

Ukončení projektu:  10/2015

Modernizace

Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly dotaci na projekt „Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem“ ve výši 3,15 mil Kč z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen ROP Moravskoslezsko).

 

www.strukturalni-fondy.cz

 

V současnosti realizovaný projekt za podpory operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, řeší zvýšení kvality poskytovaných sociálních službách Domovy se zvláštním režimem a  Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Je zaměřen na zvýšení kulturního a sociálního zázemí a zároveň na zvýšení bezpečnosti a komfortu života uživatelů sociálních služeb v Domově Sosna, v Třinci  – Dolní Líštné.

 

Předmětem projektu je pořízení nábytku, zdravotnického vybavení a kompenzačních pomůcek pro uvedené sociální služby. Dále obsahuje menší stavební  zásahy  do objektu Domova Sosna týkající se rozšíření elektronické požární signalizace, kamerového systému, bezdrátová signalizacepro uživatele a výměny původních obkladů chodeb objektu.

 

Získaná dotace na realizaci Rozvoje zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem je výši cca 3.150.000,- Kč. Ukončení projektu se očekává v první polovině roku  2014.

Modernizace

Likvidace zásobníku lehkých topných olejů (LTO) Domova Sosna

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, získaly za pomoci  města Třince dotaci na projekt „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“ ve výši 4,6 mil Kč z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen ROP Moravskoslezsko).

 

www.strukturalni-fondy.cz

 

Název projektu: Likvidace zásobníků LTO Domova Sosna
Dotace byla získána z ROP Moravskoslezsko 2007 – 2013
Oblast podpory: 10.2.3 Podpora využívání brownfields
Číslo výzvy: 2.3 – 04 Podpora využívání brownfields
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.3.00/04.01329

 

 

 

Plánované výdaje projektu Reálně vynaložené výdaje projektu
Celkové uznatelné náklady projektu: 5 763 708 Kč 2 516 237 Kč
Dotace (85 %): 4 558 320 Kč 2 138 802 Kč
Vlastní podíl (15 %): 804 422 Kč 377 436 Kč
Nezpůsobilé náklady: 400 896 Kč 185 784 Kč

 

 

Realizace projektu:            4/2013 – 8/2013

 

Předmětem plnění byla demolice zásobníků LTO a přilehlého produktovodu, vedoucího od zásobníků do objektu Domova Sosna. Jednalo se o podzemní objekt pro dvě nádrže po 50 m³ na lehký topný olej včetně potrubního kanálu. Tento objekt se  nacházel před budovou Domova Sosna. Půdorysné rozměry objektu byly 17,6 x 7,8m, hloubka objektu činila 7,1 m. Celková délka potrubního kanálu byla 21,1 m.

 

Součástí sanačního zásahu byl sanační monitoring, tj. průběžné odebírání vzorků zemin a konstrukcí a jejich laboratorní rozbory na prioritní kontaminanty.

Nutnost sanace podzemních zásobníků LTO, jakožto staré ekologické zátěže, vyplynula z průzkumných prací, které proběhly v roce 2009 a 2011. Cílem sanačních prací bylo odstranění a odbourání kontaminovaných materiálů a prokázání splnění sanačních limitů.

 

Provedeny byly práce v souladu s projektem a byly odstraněny kontaminované materiály v objemu 677,09 tun, čímž byla eliminována ekologická rizika. V budoucnu se  předpokládá, že lokalita bude částečně využita jako parkoviště pro personál a návštěvy a z větší části bude sloužit jako odpočinkové místo (park) pro obyvatele Domova Sosna.

 

Lukáš Pydych – stavební technik Sociálních služeb města Třince, tel: 558 993 714, e-mail: lukas.pydych@ssmt.cz