Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV SOSNA – Domovy pro seniory

Poděkování:

Touto cestou bychom rádi poděkovali

žákům a učitelům ZŠ Masarykova za krásné dárečky a přáníčka pro naše seniory,

žákům a učitelskému sboru ZŠ Kaštanová za zpříjemnění vánočního času, zazpíváním koled před DOMOVEM SOSNA,

vendryňským skautům za dárky, vánoční přání a pohoštění, které pro naše seniory připravili.

Moc si toho vážíme a velmi nás těší, že mladá generace na tu starší nezapomíná.

Doufáme, že se situace brzy zlepší a budete nás moci opět navštívit.

Děkujeme                                                  

 

   

Zaměstnanci a senioři

DOMOVA SOSNA

Poslání:

Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci, je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost.

Cíle poskytovaných služeb:

Obecné cíle

 • důstojné dožití
 • udržení soběstačnosti a samostatnosti, dokud je to možné

Okruh osob, kterým je služba určena:

Žadatelé splňují podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je v rozmezí 60 let a výše.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby trpící akutní infekční nemoci,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby drogově závislé a závislé na alkoholu a jiných omamných látkách,
 • osoby s absolutní hluchotou a slepotou,
 • osoby s duševním onemocněním – schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti,
 • osoby trpící stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí.

Zásady poskytované sociální služby:

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty a principy služby, kterými se řídí všichni pracovníci při práci se zájemci a uživateli.

 • Respektování volby a přání uživatele.
 • Individuální přístup a flexibilita.
 • Komunikace.
 • Týmová spolupráce.
 • Odbornost a profesionalita.
 • Zásada jednotného přístupu.

Nabídka služeb:

Domov pro seniory poskytuje následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek,
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  3. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  4. pomoc při podávání jídla a pití,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. volnočasové a zájmové aktivity,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další činnosti, které nabízíme:

 • fyzioterapie,
 • volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení,
 • zpívánky,
 • bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec),
 • trénink paměti,
 • půjčování knih, denního tisku,
 • doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.

Kapacita:

60 lůžek.

Kontakt

Vedoucí sociální služby:

Mgr. Jiřina Sikorová

Tel.: 558 993 728
e-mail: jirina.sikorova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Kateřina Heczková, DiS.

Tel.: 558 993 728, 739 205 109
e-mail: katerina.heczkova@ssmt.cz