Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV SOSNA – Odlehčovací služby

Poslání:

Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna, je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby.

Cíle poskytovaných služeb:

Obecné cíle:

 • poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek,
 • zachovat stávající soběstačnost uživatele.

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Věk pro přijetí je v rozmezí 50 let a výše.

Okruh osob, kterým není služba určena:

 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby trpící akutní infekční nemocí,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby drogově závislé a závislé na alkoholu a jiných omamných látkách,
 • osoby s absolutní hluchotou a slepotou,
 • osoby s duševním onemocněním – schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti.

Zásady poskytované sociální služby:

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty a principy služby, kterými se řídí všichni pracovníci při práci se zájemci a uživateli.

 • Respektování volby a přání uživatele.
 • Individuální přístup a flexibilita.
 • Komunikace.
 • Týmová spolupráce.
 • Odbornost a profesionalita.
 • Zásada jednotného přístupu.

Nabídka služeb:

Odlehčovací služby obsahují tyto základní činnosti a úkony:

a) ubytování
 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kapacita:

4 lůžka.

Kontakt

Vedoucí sociální služby:

Mgr. Jiřina Sikorová

Tel.: 558 993 728
e-mail: jirina.sikorova@ssmt.cz

Sociální pracovnice:

Kateřina Heczková, DiS.

Tel.: 558 993 728, 739 205 109
e-mail: katerina.heczkova@ssmt.cz