Přepnout na verzi pro seniory

DOMOV SOSNA – Domovy se zvláštním režimem

Poslání:

Posláním pobytové sociální služby domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby, s cílem zachování kvality života a respektování důstojnosti člověka.

Cíle poskytovaných služeb:

Obecné cíle

 • vytvářet důstojné podmínky pro život v domově (udržování kontaktu s rodinou)
 • udržet dosavadní soběstačnost uživatelů (nácvik chůze)

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je poskytována osobám od 55 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám s akutním infekčním onemocněním.
 • Osobám s jiným psychiatrickým onemocněním, které brání společnému soužití (např. schizofrenie, paranoidní nebo organické poruchy osobnosti atd.).
 • Osobám s mentálním postižením.
 • Osobám, které jsou závislé na požívání alkoholu nebo jiných návykových látkách.
 • Osobám, kterým poskytovatel není schopen zajistit požadavky z důvodu omezených organizačně provozních možností.

Zásady poskytované sociální služby:

 • Respektování volby a přání uživatele.
 • Individuální přístup.
 • Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli.

Nabídka služeb:

Domovy se zvláštním režimem poskytují následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek,
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  3. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  4. pomoc při podávání jídla a pití,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Další činnosti, které nabízíme:

 • rehabilitace,
 • volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení,
 • zpívánky,
 • bohoslužby (Luterská církev evangelická, Apoštolská církev, Slezská církev evangelická, Adventisté sedmého dne, Římskokatolická církev),
 • trénink paměti,
 • půjčování knih, denního tisku, časopisů,
 • doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.,
 • fakultativní služby: odvoz služebním vozidlem, svačinky, lednice a počítač na pokoji,
 • výlety do okolí,
 • slavnosti a vystoupení k různým příležitostem.

Kapacita:

115 lůžek.

Kontakt

Vedoucí sociální služby:

Mgr. Radka Kocincová

Tel.: 558 993 708
e-mail: radka.kocincova@ssmt.cz

Sociální pracovnice (2. patro):

Bc. Radka Kufová

Tel.: 558 993 727, 734 578 911
e-mail: radka.kufova@ssmt.cz

Sociální pracovnice (1. patro):

Mgr. Karin Kokotková

Tel.: 558 993 727, 734 578 911
e-mail: karin.kokotkova@ssmt.cz