Domov Nýdek

Poslání:

 

Posláním služby domovy pro seniory poskytované v Nýdku je poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních služeb. Vytváříme podmínky pro naplňování potřeb a přání uživatelů a respektujeme jejich jedinečnost.

 

 

Cíle poskytované služby:

 • důstojné dožití
 • udržení samostatnosti a soběstačnosti

 

 

  Zásady poskytované sociální služby:

 

1. Respektování lidské důstojnosti

2. Respektování individuálních potřeb, přání a volby uživatelů

3. Dodržování individuálního přístupu

4. Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli 

 

 

Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby ve věku od 60 let se sníženou soběstačností, které zejména z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a věku vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby.

 

Okruh osob, kterým služba není určena:

 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoby s akutním infekčním onemocněním – jednání se zájemcem je odloženo do doby vyléčení a doložení lékařské zprávy o bezinfekčnosti.
 • Osoby v akutní fázi drogové závislosti a v akutní fázi závislosti na jiných omamných látkách, s výjimkou kouření - doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi alkoholové závislosti – doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby v akutní fázi schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti - doloženo lékařskou zprávou.
 • Osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí.
 • Osoby s absolutní slepotou, které jsou zároveň mobilní a osoby neslyšící.

 

 

Kapacita: 52 uživatelů

 

Rozsah poskytování sociální služby:
 

Nabízíme uživateli následující služby:

a) ubytování

- ubytování se poskytuje v jednolůžkových pokojích a od 1. 10. 2015 i ve dvoulůžkových pokojích
- uživatel si může vybavit pokoj vlastním nábytkem nebo nábytkem organizace SSMT.
- ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

b) poskytnutí stravy

- celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zajišťuje minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.
- uživatelé mají možnost výběru ze 2 hlavních jídel na základě předem zveřejněného jídelního lístku.

c) úkony péče

Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, se poskytují tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
 4. sociálně terapeutické činnosti
 5. aktivizační činnost
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úkony péče se poskytují podle individuálních potřeb uživatele.

d)  fakultativní úkony

Fakultativní činnosti jsou nabízeny nad rámec základních činností. Jejich výčet a cena je uvedena v ceníku služeb.
 

Návazné služby:
 1. Volnočasové aktivity v KUTILCE
 2. Kadeřnictví
 3. Prodej textilu a smíšeného zboží
 4. Muzikoterapie, canisterapie
 5. Bohoslužby
 6. Půjčování knih, denního tisku, časopisů
 7. Pedikúra dle zájmu uživatelů
 8. Pojízdná prodejna s potravinami
 9. Prodejní automaty s cukrovinkami, nápoji a kávou
 10. Pravidelné návštěvy dobrovolníků z dobrovolnického centra ADRA
   
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:

52 uživatelů.
Služba se poskytuje v Domově Nýdek, 739 96 Nýdek 545, celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně
 

Cena služeb:

Uživatel je povinen zaplatit každý měsíc úhradu za ubytování, stravu a úkony péče:
1. Ubytování - výše úhrady dle aktuálního ceníku.
2. Stravování - výše úhrady dle aktuálního ceníku.
3. Úkony péče - výše úhrady ve výši přiznaného příspěvku na péči
4. Fakultativní služby - výše úhrady dle aktuálního ceníku.

Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.
 

Způsoby úhrady:

Uživatel může za poskytnutou službu platit úhradu těmito způsoby:
- hotově v pokladně poskytovatele.
- hromadným seznamem zasílaným  ČSSZ,
- převodem na bankovní účet organizace: 27-9260050267/0100

 

Dokumenty ke stažení:

Kontakty:

Nýdek č. 545
739 96 NÝDEK - Hluchová
 

Vedoucí Domova Nýdek: Mgr. Jarmila Boháčová
Tel.: 558 555 211,
Mob.: 739 205 102
E-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz
 

Sociální pracovník: Mgr. Kateřina Szarzecová, DiS.
Tel.: 558 555 214,
Mob.: 733 139 689
E-mail: katerina.szarzecova@ssmt.cz
                                                    

Vedoucí stravovacího provozu: Dana Velímová
Tel.: 558 555 213
E-mail:dana.velimova@ssmt.cz

Zdravotní sestry (non-stop, 24 hodin denně):
Tel.: 558 555 212
Mob.: 730 895 292