Domov Nýdek

Poslání:

Posláním Domova Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit vlastními silami, s pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání, podporuje v dosavadním společenském kontaktu, respektuje jedinečnost uživatele, posiluje samostatnost a nezávislost uživatelů.

 

Cíle:
 • Nastavení služby tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů
 • Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí
 • Naplnění osobních cílů uživatelů
 • Aktivní účast na životě v Domově

 

Okruhy osob, pro které je sociální služba určena:
 • osoby, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
   
Okruhy osob, pro které není sociální služba určena:
 1. Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 2. Osoby, trpící akutní infekční nemocí.
 3. Osoby trpící závislostí na alkoholu, případně jinou toxikomanií, s výjimkou kouření.
 4. Osoby s Alzheimerovou nemocí a jiné typy těžkých demencí.
 5. Osoby nevidomé, hluché
 6. Osoby trpící závažným duševním onemocněním.

Zásady poskytované sociální služby:

 • rovnocenný přístup
 • kontakt s rodinou a okolím
 • individuální přístup
 • podpora k samostatnosti
 • respekt a ochrana práv
 • úcta a slušnost

 

Rozsah poskytování sociální služby:
 

Nabízíme uživateli následující služby:

a) ubytování

- ubytování se poskytuje v jednolůžkových pokojích.
- uživatel si může vybavit pokoj vlastním nábytkem nebo nábytkem organizace SSMT.
- ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.

b) poskytnutí stravy

- celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování se zajišťuje minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.
- uživatelé mají možnost výběru ze 2 hlavních jídel na základě předem zveřejněného jídelního lístku.

c) úkony péče

Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, se poskytují tyto základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. zprostředkování kontaktu se společenským prostředí
 4. sociálně terapeutické činnosti
 5. aktivizační činnost
 6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Úkony péče se poskytují podle individuálních potřeb uživatele.

d)  fakultativní úkony

Fakultativní činnosti jsou nabízeny nad rámec základních činností. Jejich výčet a cena je uvedena v ceníku služeb.
 

Návazné služby:
 1. Volnočasové aktivity v KUTILCE
 2. Kadeřnictví
 3. Obchůdek „U babičky“
 4. Prodej textilu a smíšeného zboží
 5. Muzikoterapie
 6. Bohoslužby
 7. Půjčování knih, denního tisku, časopisů
 8. Pedikúra dle zájmu uživatelů
   
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:

44 uživatelů.
Služba se poskytuje v Domově Nýdek, 739 96 Nýdek 545, celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně
 

Cena služeb:

Uživatel je povinen zaplatit každý měsíc úhradu za ubytování, stravu a úkony péče:
1. Ubytování - výše úhrady dle aktuálního ceníku.
2. Stravování - výše úhrady dle aktuálního ceníku.
3. Úkony péče - výše úhrady ve výši přiznaného příspěvku na péči
4. Fakultativní služby - výše úhrady dle aktuálního ceníku.

Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží.
 

Způsoby úhrady:

Uživatel může za poskytnutou službu platit úhradu těmito způsoby:
- hotově v pokladně poskytovatele.
- hromadným seznamem zasílaným  ČSSZ,
- převodem na bankovní účet organizace: 27-9260050267/0100

 

Dokumenty ke stažení:

Kontakty:

Nýdek č. 545
739 96 Nýdek
 

Pověřená vedením: Bc. Radka Kocincová
Tel.: 558 555 211, e-mail: radka.kocincova@ssmt.cz
 

Sociální pracovník: Bc. Jarmila Boháčová
Tel.: 558 555 214, e-mail: jarmila.bohacova@ssmt.cz

                           
                                 

Vedoucí stravovacího provozu: Dana Velímová
Tel.: 558 555 213, e-mail: dana.velimova@ssmt.cz


Zdravotní sestry (non-stop, 24 hodin denně):
Tel.: 558 555 212