Domov Sosna

 

Domovy pro seniory

Poslání:

Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci, je poskytování pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme samostatnost a nezávislost.  

 

Cíle poskytovaných služeb:

Obecné cíle

 •  důstojné dožití
 •  udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné 
Okruh osob, kterým je služba určena:

Žadatelé splňují podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři, kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Věk pro přijetí je v rozmezí 60 let a výše.

 

Okruh osob, kterým není služba určena:
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoby trpící akutní infekční nemoci,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby drogově závislé a závislé na alkoholu a jiných omamných látkách,
 • osoby s absolutní hluchotou a slepotou,
 • osoby s duševním onemocněním - schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti,
 • osoby trpící stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demecí.

 

Zásady poskytované sociální služby:

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty a principy služby, kterými se řídí všichni pracovníci při práci se zájemci a uživateli.

1. Respektování volby a přání uživatele
2. Individuální přístup a flexibilita
3. Komunikace
4. Týmová spolupráce
5. Odbornost a profesionalita
6. Zásada jednotného přístupu

 

Nabídka služeb:

Domov pro seniory poskytuje následující služby:

a) ubytování
 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.
b) poskytnutí stravy
 1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.
c) úkony péče
 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1. pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek,
  2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  3. pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh,
  4. pomoc při podávání jídla a pití,
  5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC.
 3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 4. Sociálně terapeutické činnosti:
  Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností  podporujících sociální začleňování osob.
 5. Aktivizační činnosti:
  1. volnočasové a zájmové aktivity,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Další činnosti, které nabízíme: 
 • fyzioterapie   
 • volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení
 • zpívánky
 • bohoslužby ( Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec)
 • trénink paměti
 • půjčování knih, denního tisku
 • doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.

 

Kapacita:

60 lůžek.

Organizační schéma - Domovy pro seniory Sosna
ke stažení
ZDE.

 

 

 

Domovy se zvláštním režimem

Poslání:

Posláním pobytové sociální služby domovy se zvláštním režimem v Domově Sosna v Třinci je poskytování sociálních a zdravotních služeb osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby, s cílem zachování kvality života a respektování důstojnosti člověka.


Cíle poskytované služby:
 • vytvářet důstojné podmínky pro život v domově ( udržování kontaktu s rodinou)
 • udržet dosavadní soběstačnost uživatelů (nácvik chůze)

Okruh osob, kterým je služba určena:

Služba je poskytována osobám od 45 let, se stařeckou, Alzheimerovou demencí a jinými typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

 

Zásady poskytované sociální služby:

1. Respektování volby a přání uživatele
2. Individuální přístup
3. Týmová spolupráce a jednotný přístup pracovníků k uživateli

 

Nabídka činností:
1) Poskytnutí ubytování:

a) ubytování,
b) úklid, praní a drobné opravy ložního prádla a osobního prádla a ošacení, žehlení.

 

2) Poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám  dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

 

3) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a) pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek,
b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
c) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
d) pomoc při podávání jídla a pití,
e) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.

 

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

a) pomoc při úkonech osobní hygieny,
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c) pomoc při použití WC.

 

5) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

a) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

6) Sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 

7)  Aktivizační činnosti:

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

 

8) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních  záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Další činnosti, které nabízíme:
 • rehabilitace   
 • volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení
 • zpívánky
 • bohoslužby ( Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská, Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec)
 • trénink paměti
 • půjčování knih, denního tisku, časopisů
 • doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.
 • fakultativní služby: odvoz služebním vozidlem, svačinky, lednice a počítač na pokoji
 • výlety do okolí
 • slavnosti a vystoupení k různým příležitostem 

 

Kapacita:

115 lůžek.

 

Organizační schéma - Domovy se zvláštním režimem
ke stažení
ZDE.

 

 

Odlehčovací pobytové služby

Poslání:

Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna, je poskytování pobytových sociálních služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě pomoc a nezbytný odpočinek.  Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí a přání jak klienta, tak pečující osoby. 

 

Cíle poskytovaných služeb:

Obecné cíle
 • poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek
 • zachovat stávající soběstačnost uživatele
Okruh osob, kterým je služba určena:

Osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
 

Věk pro přijetí je v rozmezí 50 let a výše. 

 

Okruh osob, kterým není služba určena:
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
 • osoby trpící akutní infekční nemocí,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby drogově závislé a závislé na alkoholu a jiných omamných látkách,
 • osoby s absolutní absolutní hluchotou a slepotou,
 • osoby s duševním onemocněním – schizofrenie, psychózy a poruchy osobnosti.

 

Zásady poskytované sociální služby

Zásady zachycují a vyjadřují hodnoty a principy služby, kterými se řídí všichni pracovníci při práci se zájemci a uživateli.

1. Respektování volby a přání uživatele
2. Individuální přístup a flexibilita
3. Komunikace
4. Týmová spolupráce
5. Odbornost a profesionalita
6. Zásada jednotného přístupu
 

Nabídka služeb:

Odlehčovací služby obsahují tyto základní činnosti a úkony:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.
 3. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
 4. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny.
 2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.
 3. Pomoc při použití WC.
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby.
d) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby:
 1. ubytování,
 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
f) sociálně terapeutické činnosti:
 1. Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
h) aktivizační činnosti:
 1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 

Kapacita:

4 lůžka.

 

Organizační schéma - Odlehčovací služby
ke stažení
ZDE.

 

Dokumenty ke stažení:

 

Domovy pro seniory                                                                                                                   

 

 

Domovy se zvláštním režimem (ZVR)                                                                                          

 


Odlehčovací služby (přechodný pobyt)                                                                                        

 

 

Informační letáky                                                                                                                     

 

Kontakty:

ul. Habrová 302
739 61 Třinec

tel.: 558 993 711
fax: 558 993 725

 

 

Ředitel SSMT: Mgr. Pavel Pezda, MBA
Tel.: 558 993 711, e-mail: reditel@ssmt.cz

Zástupce ředitele: Ing. Jarmila Hofierková
Tel: 558 993 705, e-mail: jarmila.hofierkova@ssmt.cz
 

Asistentka ředitele: Bc. Soňa Sližová
Tel.: 558 993 711, e-mail: sona.slizova@ssmt.cz

 

Datová schránka: bzuteyk

 

VEDOUCÍ SLUŽEB                                                                                                                     

Mgr. Radka Kocincová 
                                       -
vedoucí služby domovy se zvláštním režimem 
                                       - koordinátorka dobrovolnictví
                                       - koordinátorka praxe
Tel.: 558 993 708
E-mail: radka.kocincova@ssmt.cz


Mgr. Jiřina Sikorová - vedoucí služeb domovy pro seniory a odlehčovací služby
Tel.: 558 993 728
E-mail: jirina.sikorova@ssmt.cz

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE                                                                                                          

Bc. Agata Szwarcová - sociální pracovnice služby domovy se zvláštním režimem (2. patro)
Tel.: 558 993 727, 734 578 911
E-mail: agata.szwarcova@ssmt.cz

Mgr. Karin Kokotková - sociální pracovnice služby domovy se zvláštním režimem (1. patro)
Tel.: 558 993 727, 734 578 911
E-mail:karin.kokotkova@ssmt.cz


Kateřina Heczková, DiS. - sociální pracovnice služeb domovy pro seniory a odlehčovací služby (přízemí)
Tel.: 558 993 728, 739 205 109
E-mail: katerina.heczkova@ssmt.cz

 

ÚSEKOVÉ VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE                                                                                               

Dana Stryjová - úseková vedoucí služby domovy se zvláštním režimem (2. patro)
Tel.: 558 993 723
E-mail:stanice1@ssmt.cz
 

Mgr. Josefina Suszková - úseková vedoucí služby domovy se zvláštním režimem (1. patro)
Tel.: 558 993 721
E-mail: stanice2@ssmt.cz

Eva Mizerová - úseková vedoucí služeb domovy pro seniory a odlehčovací služby (přízemí)
Tel.: 558 993 702
E-mail: stanice3@ssmt.cz

 
DALŠÍ KONTAKTY                                                                                                       


Ordinace lékaře: 
MUDr. Tomáš Ptoszek
Tel.: 558 993 709

Centrum volného času:

Tel.: 558 993 710
E-mail: gerontocentrum@ssmt.cz


Rehabilitace:

Tel.: 558 993 704
E-mail: rehabilitace@ssmt.cz

 

Stravovací úsek

 

Vedoucí stravovacího provozu a nutriční terapeut: Martin Puczok, DiS.
Tel.: 558 993 716, e-mail: martin.puczok@ssmt.cz

Skladní potravin: Beata Buzková
Tel.: 558 993 722, e-mail: beata.buzkova@ssmt.cz

 

Kadeřnictví:

Tel.: 558 993 703
 

Prádelna:
Tel.: 558 993 715

 

Ekonomický úsek:

Ekonom: Ing. Jarmila Hofierková
Tel.: 558 993 705, e-mail: jarmila.hofierkova@ssmt.cz

Personalistka: Renata Czerneková
Tel.: 558 993 706, e-mail: renata.czernekova@ssmt.cz

Hlavní účetní: Jolanta Kiszová
Tel.: 558 993 730, e-mail:jolanta.kiszova@ssmt.cz

Mzdová účetní: Emilie Muchová
Tel.: 558 993 731, e-mail: emilie.muchova@ssmt.cz

Účetní: Danuta Czyžová
Tel.: 558 993 733, e-mail: danuta.czyzova@ssmt.cz

Účetní: Monika Kohutová
Tel.: 558 993 726, e-mail: monika.kohutova@ssmt.cz

Skladní MTZ a vedoucí úklidu: Dana Nogová
Tel.: 558 993 717, e-mail: dana.nogova@ssmt.cz

Účetní: Jiřina Kohutová
Tel: 558 993 734, e-mail: jirina.kohutova@ssmt.cz

 

Vedoucí správy budov a údržby: 
Ing. Lukáš Pydych
Tel.: 558 993 714, e-mail: lukas.pydych@ssmt.cz