Stacionář JANTAR

Dokumenty ke stažení:

Poslání

Posláním Stacionáře Jantar je poskytnout pomoc při udržování schopností a dovedností osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí  aktivně vyplnit čas, kdy se o ně nemohou postarat rodinní příslušníci. 

Cíle

krátkodobé

 • seznámení veřejností s rozšířením cílové skupiny
 • vytvořit letáky
 • uveřejnit inzerát a článek v místním tisku
 • uvést novou cílovou skupinu v kabelové televizi

dlouhodobé

 • podporovat sociální začleňování uživatelů a tím předcházet pocitům osamocení
 • udržovat schopnosti a dovednosti uživatelů
 • vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času
 • poskytováním služby ulevit pečujícím rodinným příslušníkům

 

 Cílová skupina

Senioři, osoby se zdravotním postižením od 40 let věku a osoby starší 40let s chronickým duševním onemocněním - osoby s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí a jinými typy demence, kteří vzhledem k věku, nebo zdravotnímu omezení vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Služba není určena

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou péči nebo hospitalizaci
 • osobám s aktivní infekční nemocí
 • osobám, které pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, popřípadě vlivem psychiatrického onemocnění narušují kolektivní soužití
 • plně imobilním osobám
 • osobám s těžkým postižením sluchu nebo zraku
 • osobám, které nejsou vymezeny v cílové skupině

 

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 12 uživatelů.

 

Provozní doba

Pondělí - pátek 7,00 - 17,00 hodin

 

Zásady poskytování služby

 • Individuální přístup – každý uživatel má své individuální potřeby a přání. Ke každému uživateli přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, která sama rozhoduje o rozsahu poskytované služby.
 • Partnerství – uživatel je aktivně zapojen do procesu individuálního plánování služby. Při poskytování služby je brán jako rovnocenný partner.
 • Rovný přístup – dbáme na to, aby hlas každého uživatele měl stejnou váhu. Službu poskytujeme bez ohledu na pohlaví, národnost, náboženské vyznání, sexuální orientaci.
 • Odbornost a profesionalita – všichni zaměstnanci musí splňovat odbornou způsobilost k výkonu povolání. Jejich povinností je nadále se vzdělávat na odborných seminářích a školeních.
 • Aktivizace – uživatel je aktivně zapojen do činností, které je ještě schopen zvládnout sám nebo s pomocí druhé osoby.
 • Mlčenlivost – veškeré informace, které sdělí uživatel pracovníkům stacionáře, jsou důvěrné. Poskytnout informace třetím osobám může pracovník pouze na základě písemného souhlasu uživatele.

 

Přehled poskytovaných úkonů:

základní úkony 
 • zajištění stravy 
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • kontakt se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
fakultativní úkony
 • odvoz uživatele do Stacionáře a zpět domů (v katastrálním území města Třince) 
 • drobný nákup na žádost uživatele do 1 kg váhy nákupu

Kontakty:

Adresa:

Stacionář Jantar

Štefánikova 1173

739 61 Třinec

 

Ředitel SSMT: Mgr. Pavel Pezda

Tel.: 558 993 711, e-mail: reditel@ssmt.cz

 

Vedoucí služby:

Mgr. Kateřina Michálková

tel.: 558 993 755

mobil: 607 985 364

e-mail: katerina.michalkova@ssmt.cz

 

Sociální pracovnice:

Andrea Wojnarová, DiS.

tel.: 558 993 753

e-mail: jantar@ssmt.cz